De Islam domineert ons

De Islam domineert ons

Al geruime tijd wilde ik een stukje schrijven over de islamisering van Nederland. Het is me echter tot op heden niet gelukt om het in pakkende bewoordingen neer te zetten. Vandaar dat ik ook nu weer gebruik maak van een artikel dat schrijfster/publiciste Silvia Videler mij toezond. Hieronder publiceer ik het gedeeltelijk:

De Islam domineert ons, de Islam gijzelt ons, de Islam bedreigt ons

En dit alles veel meer dan we beseffen of ons realiseren. Ik zal volstaan met enkele feiten te vernoemen die deze week mij en wellicht ook uw aandacht vroegen.

De rechtbank rehabiliteert de Hofstadgroep, zegt althans dat zij geen terroristen zijn. Ja, wat zijn het dan? Spelende kindertjes met Donald Duckjes in de hand? Nee, dat laatste ook weer niet, want in Engeland gaan de moslims tekeer tegen de veelvuldige afbeelding van de drie biggetjes in de Donald Duck. Da’s niet hallal, weet U? Is slecht voor tere islamitische kinderzieltjes. Misschien kunnen ze beter kijken naar wat vrolijke onthoofdingen van de vijanden van Allah? Da’s misschien een stuk passender?

Neem het bericht dat ‘top’-advocaat Gerard Spong gratis publiciteit wil forceren door een freak die beweert dat rokers pure fascisten zijn te gaan bijstaan in zijn aanklacht tegen Geert Wilders. Een aanklacht betreffende een film die nog niet is uitgekomen notabene en waarvan de specifieke inhoud nog niet bekend is.

Fijne man trouwens die Spong, die zo ver zou gaan voor een cliënt, als het een terrorist betrof, dat hij geen waarschuwing zou afgeven als hij weet had van een op hand zijnde aanslag, door diezelfde cliënt. Tja, je moet je handel natuurlijk wel veilig stellen. Die onschuldige mensenlevens, ach, dat zijn veelal toch maar mensen, die als ze al een advocaat nodig zouden hebben er een met ‘toevoeging’ dus ‘pro deo’ zouden kunnen betalen. U weet wel, die eigen bijdrage die je dan toch nog altijd moet ophoesten.

De berichten in zowel de pers, media als zeker op de bovengenoemde sites laten ons duidelijk zien dat je de nieuwe instromelingen, de nieuwe landgenoten het NOOIT NAAR DE ZIN KAN MAKEN. De Telegraaf van 26 januari citeert op pagina 5, Arabist Hans Jansen, die stelt: “Je beledigt de islam al als je geen moslim wordt.” Met deze stelling als maatstaf kun je dus domweg al geen enkele dialoog aangaan.

Zelf heb ik het vaak geprobeerd met wat ik dacht: ‘dat zijn gematigde moslims’. Soms rokend en drinkend, dus niet al te fanatiek. Geen uiterlijke kenmerken zoals bepaalde religieuze kledij dragend en vaak ook nog hard werkend één met een gezinnetje.

Op zich niets mis mee, maar naar enig doorpraten bemerkte ik al gauw en dat in bijna alle gevallen (11x een serieuze poging gewaagd) dat men, als men maar diep genoeg door vraagt in wezen te maken heeft met mensen die vooralsnog niet de wapens op willen en zullen nemen, maar het wel degelijk bereidt zijn te gaan doen als de situatie daar in hun ogen om vraagt. Dat feit onder ogen ziende sterkt mij in de overtuiging dat we een levensgroot PAARD VAN TROJE hebben binnen gehaald.

Met de regering voorop en alle linkse wereldverbeteraars er achter aan. Zo wordt dit feit in alle toonaarden ontkend. Zo worden er mensen zoals een Geert Wilders, een Rita Verdonk en zelfs vele nuchter en reëel denkende mensen verweten zonder politieke binding, dat zij fascistisch bezig zijn.

én wordt er maar al te graag een verwijzing gemaakt naar de jaren dertig van de vorige eeuw, toen in de jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, met name in het Duitsland van die dagen, de haat tegen de Joden groeiende was, hetgeen dan geresulteerd heeft in de holocaust.

Er was en is echter een levensgroot verschil met die jaren. De Joodse bevolking van Europa had destijds geen enkele, maar dan ook geen enkele, aspiratie het heft in handen te nemen. De regeringen over te nemen of het vormen van politieke partijen. Nazi-Duitsland heeft zelfs in de aanloop naar de 2e wereldoorlog zelfs geprobeerd een joodse staat te doen vestigen in wat nu Israël is. Een feit wat weinigen weten laat staan beseffen. Echter hun inspiraties achter dat idee waren niet erg kosher, maar dát is een andere zaak.

De Joden in die jaren droegen hun religie of godsdienst geenszins uit, drongen het niemand op en zeker in vergelijk met de huidige islamitische groeperingen in Europa eisten zij niets van ons. Hooguit stelde zij het op prijs met rust en vrij gelaten te worden in hun beleving. Het is derhalve een misselijkmakende en aperte leugen om de nazi-haat van die tijd ook maar te willen vergelijken met de angst en de geluiden van waarschuwing die nu een steeds groter wordende groep mensen heeft en krijgt ten aanzien van de veeleisende en opdringende islam.

Daarom acht ik het nodig, en gelukkig ik niet alleen maar vele honderdduizenden met mij dat zoveel mogelijk mensen kennis gaan nemen wat de islam is. Wat de moslims voorstaan. Wat hun doel is en hoe zij ons zien. Kennis is het sleutelwoord en de volgende sites zijn vaak zeer goed in staat om u die broodnodige kennis bij te brengen, zonder u iets op te dringen:

www.hetvrijevolk.com, www.uitkijk.net, www.vrijspreker.nl, www.actiefront.nl en www.breda-en-alles-daaromheen.nl

Want VRIJHEID dat is onze hoogste goed. Vrijheid van denken. Vrijheid van handelen, Vrijheid van leven. Vrijheid in keuzes met die restrictie dat we de vrijheid van anderen niet beperken en belemmeren door onze keuzes. De islam daarentegen kent die vrijheid niet, is a-democratisch en is ons wezensvreemd.

Het is de moslim eigen om zijn leven te geven voor zijn jihad, voor zijn overtuiging. En die overtuiging is in ieder geval dat de islam de wereld alles overheersende religie moet worden zodat er een Dar es Salaam, een alles omvattende islamitisch bestuurde wereld zal komen met de sharia, de islamitische wet, als leidraad.

Wat stellen wij hier tegenover? Wat stelt onze overheid hier tegenover? Wat stellen onze regeringen, Europees gezien hier tegenover? Vooralsnog: NIETS, pappen en nathouden, hooguit theedrinken zoals de burgemeester van Amsterdam vaak pleegt te doen. Zelf heb ik van moslims vernomen dat zij hem om deze laffe stellingname ten diepste verachten. Maar vooralsnog maken zij gebruik van het in hun religie geldende en geoorloofde vorm van Taqiya, de bedrieglijke en huichelachtige aanpassing. TOTDAT…!

U bent gewaarschuwd en de desbetreffende sites waarschuwen u elke dag keer op keer!

Silvia Videler, 26 januari 2008

Afb.: De 3 biggetjes zijn volgens sommigen niet halal…

Jij ook?

UPDATE: 28-01-07 – 20:36

Antwoord op commentaar welke vaak oprecht gegeven wordt naar aanleiding van mijn scherpe kritiek ten aanzien van de islam

Regelmatig zie ik het gebeuren en nu recentelijk ook weer na aanleiding van een artikeltje van mijn hand op de site www.actiefront.nl.

Laat ik voorop stellen dat ik de schrijvers van dergelijke kritiek niets kwalijk neem en hen zelfs kan begrijpen. Want ik realiseer mijzelf verdraaid goed dat wat ik schrijf nogal controversieel is?

Laat ik u eerst ietsjes van mijn achtergronden vertellen. De door mij gevolgde studies theologie en oude talen waren voor mij geenszins voldoende om mijn honger naar kennis en inzicht te stillen. Kennis kun je m.i. nimmer genoeg hebben en het leuke ervan is; je kunt ervan uitdelen zoveel je wilt, zonder ook maar iets ervan kwijt te raken. Dit in tegenstelling tot geld en andere zaken.

Die honger naar kennis en nieuwsgierigheid brachten mij er toe reizen te ondernemen naar o.a. Irak, Jordanië, Syrië, Turkije, Israël, Pakistan, Egypte, enz. enz.

Dat kwam aanvankelijk voort uit mijn nieuwsgierigheid naar oude sites, plaatsen zoals Babylon, Ninivé, Palmyra, Petra, Jerusalem, Memphis enz. Zodoende kwam ik ook rechtstreeks en veelvuldig in aanraking met de islam, veel meer en intensiever dan de globale benadering vanuit mijn studierichting.

En daar ik een uitermate grote belangstelling heb voor De Mens, met hoofdletter als voor de mens met kleine letter, zoals wij allemaal zijn, inclusief moslims, waarvan akte, stond ik graag open voor hún beleving. Ik ben dan weliswaar geen Arabist, noch islamoloog, maar ik heb mij terdege verdiept in zowel de koran als de vele, zeer vele hadiths die toch het dagelijkse leven van de gemiddelde moslim dicteren.

Het reciteren van hadiths bij de kapper in een Marokkaanse stad of op een Iraanse markt gebeurt dan ook net zo vaak, als dat wij hier even praten over het (slechte) weer in de supermarkt als we een vage kennis tegenkomen! In vele landen heb ik de volksislam van nabij leren kennen, die b.v. in Indonesië totaal anders is dan in West Afrika, maar ook heb ik de officiële islam of wat ervoor doorgaat, goed en intensief ervaren tot in sommige landen, op regeringsniveaus aan toe.

De islam kent vele verschillende verschijningsvormen, van het oerconservatieve Wahabisme tot en met de luchtige Alewietische vorm aan toe. Afgezien van de twee hoofdstromingen, de soennitische en de sjiietische versie, bestaan er nóg tientallen stromingen en scholen.

Echter één ding hebben zij allen gemeen: Zij zijn ervan overtuigd dat zij leven in de Dar al-Salam, het huis van de vrede en wij, niet islamieten, in de Dar-el Harb, het huis van de oorlog (wanorde).

De islam kent tijden van relatieve rust en een tijd van Da’wah, de tijd van uitnodiging en verovering! En deze tijd is voor hen nú aangebroken!

Richt hun Jihad, hun strijd, zich vooralsnog eerst en vooral op de liberale moslims, soepel overlopend zal die zich gaan richten op de Kafirs, de ongelovigen. Wij dus. Ongeacht of we nou volgelingen, lieden zijn die in het boek geloven (Bijbel of Thora) of niet.

De islam als ideologie, in welke verschijningsvorm dan ook staat voor een totale en complete: Dar al-Islam, een wereldwijde overheersing van de islam met de Sjaria als wetgeving. En in die Umma, in die moslimwereld, is geen plaats voor andersdenkenden. Want dat is Sjirk, doodzonde, en dat moet bestraft worden met de dood.

Opvallend is dat als je in gesprek komt met een moslim, ontwikkeld of niet en je geeft blijk van enige kennis van de koran of de islam als geheel dat men dan werkelijk oprecht verbaasd is dat je nog geen moslim bent. Erger; dan ben je niet meer te verontschuldigen en ben je nog meer te vrezen dan een Djinn (boze geest).

Arabist Prof. Jansen stelde dan ook terecht onlangs in de Telegraaf dat je een moslim al beledigt door geen moslim te worden.

Mijn opponenten in de niet islamitische wereld, wijs ik dan ook op de lessen van de geschiedenis en nóg meer op de huidige wereldsituatie. Negentig procent van alle grote wereldconflicten zijn dan ook conflicten met de islam.

Of het nu een strijd is vanuit de islam tegen de Joden, zie Israël, of tegen de christenen, zie Libanon, Soedan, Ethiopië, Indonesië enz., of tegen de Boeddhisten, zie Thailand, of tegen de Hindoes, zie Kasjmier of tegen het animisme, zie div. streken in Afrika. Enz.enz.

Ook wijs ik op het feit, dat zó gauw men in een bepaald gebied een numerieke meerderheid heeft bereikt, zoals in Kosovo, Abchazië (provincie van Georgië), de Filippijnen of in Zuid-Thailand men onmiddellijk een strijd zal beginnen voor onafhankelijkheid. Want binnen de islam geldt ook dat grond, grondgebied iets heiligs is.

Je kunt alles van een islamiet kopen, bij wijze van spreken zelfs zijn vrouw, maar nimmer zijn grond. Die is geclaimd voor hun god, Allah. Zie daar dan ook de diepst liggende oorzaak van het conflict in het Midden Oosten.

Dan heb ik een voor mij persoonlijk nog zeer zwaarwegende reden om de islam af te wijzen.

Ik ben er heilig van overtuigd, ondanks alle z.g. weerleggingen dat Allah niet dezelfde is als God, zoals wij Hem kennen vanuit de Thorah en de Bijbel. Allah, de maangod, werd al in vóór-islamitische tijden vereerd in wat nu Saoedi-Arabië is en wel in Mekka, waar de Ka-ába toen al stond en waar 360 verschillende goden werden vereerd, één voor elke dag van de (Arabische) maankalender. ééén daarvan was Allah, de maangod, die door Mohammed is uitverkoren als zijnde de ene, de schepper.

Voor de fijnproever: elders komen we Allah tegen als de Baäl, sommige van u welbekend.

Maar los van het theologische aspect; de islam en de vrije mens gaan niet samen, welk geloof of welke ideologie hij of zij ook aanhangt/volgt, daarvoor is binnen de islam geen plaats, geen ruimte en dus dient zo iemand of bekeerd dan wel vernietigd te worden.

Op dit moment nu men nog geen wereldoverheersing kent mogen de moslims Taqiya toepassen, goed vertaald staat dat voor veinzen, huichelen. Dat mogen zij doen ten aanzien van niet moslims en hele volksstammen tot en met regeerders en leiders aan toe trappen erin.

Waardoor…? Door gebrek aan kennis! Want kennis maakt vrij en de islam maakt de mens niet vrij, maar onderdrukt de mens in velerlei opzicht.

Een mens dient vrij te zijn, vrij in handelen, denken, geloven, gaan en staan, mits hij de ander niet belemmert in zijn of haar vrijheid. Deze vrijheid staat de islam nooit of te nimmer toe en daartegen zal ik tot mijn laatste snik waarschuwen al krijg ik het zwaard op mijn keel en zal de executeur mij nog waarschuwen voor de moslim-Jahannam (de hel in hun versie).

De mens is geroepen en geschapen om waarlijk vrij te zijn en niet om onder een juk te leven en een zwaarder juk dan de islam kan ik mij amper voorstellen.

Silvia Videler, 28 januari 2008

31 gedachten over “De Islam domineert ons

 1. Wat een bullshit zeg. Probeer eens de mens in zijn / haar waarde te laten. Misschien doen ze het jou dan ook. Dan hoef je niet bang te zijn voor de grote boze moslim. (die overigens niet eens bestaat)

 2. Er is geen enkele Moslim in Engeland die iets heeft tegen de drie biggetjes.
  Dat was een overijverige autochtone organisatie die vreesde dat er aanstoot aan genomen zou worden. Dat werd weggelachen door de plaatselijke Moslim gemeenschap.

 3. Als je mij zou vragen of ik de wapens op zou nemen tegen Moslims als ze daadwerkelijk met boten, militairen en vliegtuigen het land binnen komen om de macht over te nemen zal ik die vraag ook met ja beantwoorden.
  Als jij een zelfde vraag aan de moslims in kwestie heb voorgelegd sta ik er niet van te kijken dat ze zeggen dat zij het zelfde zouden doen.
  Vind het maar een raar stuk… Als je lang genoeg bent blijven doorvragen en situaties voorleggen heb ik zo’n vermoede hoe je die mensen zo ver hebt gekregen. Volgens mij ben je voor geen meter te vertrouwen en wil je alleen maar een bepaald beeld voor doen komen.

 4. Het is niet de islam die ons bedreigt, Silvia. Het zijn de linkse en gristelijke partijen die ons werkelijk bedreigen. De islam is zoals de meeste religies… dominant, hopeloos verouderd, kortzichtig, angstaanjagend en nog veel meer van dat soort termen. Het ware gevaar zit hem in het feit dat de politiek geen vuist durft te maken en positieve discriminatie toepast op alles wat maar een beetje islamitisch gezind is. De VOC mentaliteit is niet altijd even fraai geweest maar het kruiperige Nederland van nu kan zeker een leider/partij gebruiken met wat echte “ballen” in de broek.

  De eerste stap is imo het strikt scheiden van kerk en staat… geen religieuze partijen meer toestaan. Religie is een hobby en zou zonder enige subsidie slechts in de huiselijke kring of clubgebouwtje beleden moeten kunnen worden. Het toestaan van bijzonder onderwijs idem dito… openbaar onderwijs verplichten en de religieuze indoctrinatie mag dan plaatsvinden in het voorgenoemde clubgebouwtje.

  Geen enkele religie dient een door de gehele bevolking betaald platform te krijgen. Weg met al die sprookjesvertellers, onbegrijpelijk dat men in deze tijd zulke lui nog als een serieus gesprekspartner ziet.

 5. @Colajunk, Voskat, Jo:
  Welkom hier!

  @Allemaal:
  Silvia Videler, de schrijfster van dit artikel, heeft mij een reactie gezonden via e-mail. Deze zal ik evt. iets inkorten en hier plaatsen.

 6. De reacties doen mij meer plezier dan het artikel, Lijkt alsof dit een site is waar niet iedereen eensgezind is en er een kans op open discussie is.

 7. Dat is een knap stukje. je mocht hopen dat de kranten er zo over schreven dan zouden hopelijk heel wat meelopers hun oogjes opengaan en wel eens beter nadenken alvorens de linkse nonsens na te kwaken.

 8. @Bugels, A. van Ginneken:
  Welkom hier! Jullie kunnen hier je mening kwijt, en deze hoeft niet gelijk te zijn aan die van mij cq. Actiefront.
  De complimenten zal de schrijfster Silvia Videler hier ongetwijfeld zelf lezen.

  @Allemaal:
  Lees de update van dit artikel (direct onder het NuJij-logootje). Dit is een extra toelichting die eveneens door Silvia Videler is geschreven.

 9. Ruim een jaar geleden hebben wij onder de titel Dar Al-Holland een artikel op onze site geplaatst (http://www.sdak.nl/site/artikelen/islam.htm), anoniem ingezonden door ene ‘Ali Nee’. Hoewel ik dat artikel persoonlijk nogal generaliserend vond en ook Silvia naar mijn mening die neiging heeft, zit in beide artikelen een kern van waarheid. Moslims, ook de minder extreme, zijn nu eenmaal snel op hun islamitische teentjes getrapt. Waarschijnlijk doordat de islam, veel meer dan het christendom, meer een cultuur cq.levenswijze dan een religie is en nauw met het dagelijkse doen en laten verweven is.

  Feit blijft dat iedereen zijn of haar mening mag hebben, en dat daar over gediscussieerd kan worden. En dat is het zwakke punt van veel moslims: discussie lijkt niet mogelijk. Wat meteen mijn grootste bezwaar tegen (alle) religie(s) is.

  Ik heb vroeger altijd geleerd dat schelden geen pijn doet. Blijkbaar zijn de tijden veranderd.

 10. Silvia kan zeker schrijven, en ik heb ondertussen ook een aantal andere stukken van haar op internet mogen lezen. Ik kom dan ook terug op mijn mening dat ze niet te vertrouwen zou zijn.

  Toch moet ik erg denken aan de Protocolen van Zion als ik dit verhaal lees. En zijn een heleboel mensen, van allerlei volkeren die er “heilig” van overtuigd zijn dat dit een waar verhaal verhaal zou zijn. Een plan van de Joden om de wereldheerschappij in handen te krijgen.
  Volgens de Joden zelf is het een vervalsing uit Rusische handen een eeuw of wat geleden, maar in dit boek staat ook dat de Joden zouden mogen liegen en de waarheid mogen verdraaien om uiteindelijk de wereld te laten doen wat zij wilt. Ik geloof hier niks van, maar er zijn wat overeen komsten tussen het verhaal van mevrouw Videler en Elders of Zion.

  Verder lijkt mevrouw Videler mij vele malen meer geleerd dan ik, en kan zij zeker veel prettiger schrijven dan ik. Ik voel dan ook meteen de neiging om er mee in te stemmen wat zij hier schrijft.
  Alleen ik moet bekennen dat ik zojuist voor de 2e keer War of the Worlds (2005) heb gekeken, slecht als het is, en ik krijg er een soort zelfde gevoel bij als bij het gevoel van mevrouw Videler.
  Het voelt als een film, als een Lord of the Rings, alsof het verschrikkelijk kwaad over ons is gekomen en dat we er zo goed als niks maar aan kunnen doen en verloren zijn!
  Net als alle ophef over de film van Geert Wilders, de hele wereld staat al in brand in de gedachtes van politici en journalisten terwijl het in mijn omgeving aan iedereen totaal voorbij gaat. Ik zeg mijn 3 Marokaanse buur gezinnen gewoon gedag als ik ’s ochtends naar mijn werk gaan en zij groeten vriendelijk terug. Op mijn werk is er totaal geen spanning tussen Moslim medewerkers en Niet Moslims, er wordt zelfs nauwelijks over gepraat. Niet uit angst maar mdat eigenlijk nietmand zich ermee bezig houdt.

  Beetje veel worden en een slap verhaal wellicht om te zeggen, ben ik nou zo alle jezus blind, of valt het nou allemaal in de praktijk gewoon gigantisch mee? Is dit gewoon de nieuwe Koude Oorlog waar de wereld behoefte aan heeft? Krijgen we over 10 jaar niet gewoon de volgend dreiging uit China bijvoorbeeld?

  En waar is het vertrouwen in onze maatschappj gebleven? De maatschappij waar mensen huis, haard en familie voor verlaten om naar een beter land te komen? Mensen die zich hier bevrijd voelden en werk konden vinden? Kijk naar de immigranten en zie hoeveel hiervan gewoon Europees zijn geworden, tuurlijk met wortels in hun eigen achtergrond, maar als je goed kijikt zie je hoe sterk de kracht is van onze vrije samenleving. Naar mijn idee zijn het meerendeel van de immigranten hier nog steeds meer van onder de indruk dan dat ze de neiging hebben om bloed te gaan vergieten en alles kapot te maken…

  Maar misschien ben ik te positief ingesteld… :confused:

 11. Waar ik overigens wel benieuwd naar ben:
  Silvia Videler dat er aan gedaan moet worden?
  Het stuk komt over als een wijs verhaal maar bied geen aanzet tot een oplossing.
  Ik ben erg benieuwd!

 12. @Gerooide:
  Over de pressie van ‘Gristelijke’ partijen o.l.v. Dominee Rouvoet hebben we volgens mij allebei wel een paar keer geschreven. Het grote verschil is natuurlijk dat de Islam zich automatisch boven alle andere godsdiensten stelt. Bij de Christenen ligt dit verschil toch wel iets genuanceerder.

  @Jo:
  Ook in mijn eigen logs (die veelal gaan over betutteling, leugens, angst, klimaat, boetebeleid etc.) draag ik zelden een oplossing aan. Ik vind dat ik eerst voldoende mensen achter me moet proberen te scharen. Daarna kunnen we verandering afdwingen, en kunnen we de politiek anders inrichten! Te denken valt aan minimaal tienduizenden of liever nog honderdduizenden mannen en vrouwen die daadwerkelijk bereid zijn om de straat op te gaan.

 13. Fantastisch overzicht en duidelijk, weten we tenminste wat er achter zit. Bedankt mevrouw Sylvia,maar voor een oplossing zijn we echt te laat.Daarvoor zijjn de afspraken dankzij de overheid al te ver.

 14. @Th. van Ommeren:
  Welkom hier! Silvia, de schrijfster van dit stuk zal, zal je complimenten ongetwijfeld lezen.

  @Leidse:
  Ook ik denk dat Wilders de hele wereld voor de gek houdt met zijn film die er helemaal niet is!

  @Gerrit Dekzijl:
  Het gaat nu toch echt bergafwaarts met de PvdA…
  Die humorsite is leuk! Daar ga ik de komende tijd eens ff verder op snuffelen! :mrgreen:

 15. @Admin: als je in het rechter gedeelte van die godlessgeeks-site kijkt, vind je een pagina over waarom terroristen zelfmoord plegen…
  Om je te bescheuren 😀 😀 😀

 16. Gerard Spong is inderdaad een freak. Van het zuiverste water. Een opportunist pur sang. Dit gezegd hebbende: ik heb problemen met alle godsdiensten. De ene wat meer dan de ander, maar in de kern maakt dat niet uit.(Ik heb het niet over een persoonlijk geloof!) Er is in Nederland een allermooiste tijd geweest waar persoonlijke vrijheden ongekend waren (1960-1980) en waarnaar volgens recente berichten ‘de Nederlanders’ massaal in heimwee terug naar verlangen. Laat dat nu net de tijd zijn geweest dat de kerken massaal leegliepen!

 17. @Gerrit Dekzijl:
  O ja, ik zal die Godlessgeeks nog eens ff bekijken!

  @Moin Ansari:
  Welkom hier / Bienvenu ici!
  Het verhaal over Wilders is overduidelijk afkomstig uit een vertaalmachine, en ik begrijp er dan ook niet veel van. Sorry!

  @Sander:
  Gerard Spong is idd. een opportunist die ook nog eens wist te melden dat rokers pure fascisten waren!!!
  En ook ik verlang terug naar het Nederland tot grofweg 1980. Dat was idd. de tijd dat de dominee het minder voor het zeggen kreeg! (Overigens heb ik niets tegen dominees zolang ze zich maar niet met spelregels bemoeien van zaken waar ze zelf geen verstand van hebben.)

 18. >>De Islam domineert ons, de Islam gijzelt ons, de >>Islam bedreigt ons

  Islam doet niets naar u. Moslims doen!

  Wat het over Nederlandse en Europese cultuur is
  Dat cre

 19. Geert Wilders’s unnecessary provocation: All hell may break loose on on release of film?

  Todays Dutch bigotry rooted in brutality in Indonesia! Muslims asking for Silence and Peaceful Islamic response to unsolicited incitement on Quran.

 20. @Moin Ansari:
  Every new guest is welcomed here; that’s part of my policy.
  Still I’m trying to get your point. Your automated translations don’t make sense. Your reaction #27 in English is at least readable, but I’m not sure if we understand eachother, so let me try to make things clear:
  Neither Mr Wilders nor I have any intentions to put Muslem men and women (metaphorically) in the oven. That’s not the point. In the West we’ve grown up with the principle that all men and women are equal, regardless of culture, skin colour or whatever else. It’s just the Islamic dominance that we dislike.

  Peace be with you!

 21. Admin. have said it 100% correctly and I competely agree with it. Skin-colour, race, culture or whatever, it is up to you. No problem with that at all. But don’t force us to accept and to embrace your believings, your likes and dislikes. Let us live our way of life. And we’re happy to do the same with you.

 22. Alhoewel ik het Engels goed onder de knie heb en Asari’s reactie op z’n minst vreemd vind, toch nog maar even een paar waarschuwingen in het Nederlands.
  “Elk door en door ge

 23. Niet de moslims zijn het probleem, maar de islam.
  De islam is een religie als alle anderen’, dat is de grootste denkfout. De gemiddelde moslim de geschiedenis van zijn religie eigenlijk niet kent. Hij kent alleen de propagandistische verhalen en de opleuking van de geschiedenis in het voordeel van de islam. De meeste moslims kennen alleen de positieve passages uit de Koran en Hadith.Als meneen moslim vraagt wat hij over zijn religie kan zeggen, dan hoort men meestal twee standaarduitspraken zoals: ”Wie een mens doodt, heeft de hele wereld gedood!”, ”Islam betekent vrede!” of ”Er bestaat geen dwang in het geloof!”. Maar helaas heeft men voor hem de hele waarheid over zijn geloof – in ieder geval aan het begin van zijn moslimbestaan – bewust verzwegen. Want de uitspraken in de Koran zijn tegenstrijdig zoals in geen enkele andere wereldreligie. De islam is een politieke religie gericht op de schepping van een staat waar de sjari’a geldt.Het islamgeloof erkent het bestaansrecht van andersdenkenden slechts onder bepaalde herroepbare voorwaarden, en nooit op basis van gelijkheid, en heeft andere religies bloedig onderdrukt en waar mogelijk vernietigd. Bovendien verzwijgen de media het feit, dat in alle islamitische landen moslims, die tot een andere religie zijn overgegaan of van plan zijn dit te doen, met de dood worden bedreigd – waarbij de sharia-rechters expliciet een beroep doen op het bevel van Mohammed om een ieder te doden die van religie verwisselt (Bron: Hadith). Volgens mij wordt men pas wakker als ook in Nederland de eerste aanslag gebeurd.
  Het zijn de WOLVEN IN SCHAAPSKLEDING en ons lieve Kabinet laat zich RUSTIG OPVRETEN!!!In Europa kunnen nu 2 dingen gebeuren.De islam wordt met rust gelaten om ongecontroleerd te groeien, wat betekent dat Europa nog voor het einde van deze eeuw aan de islam zal worden onderworpen.Of,de Europeanen zien het gevaar te laat in, en doen het Eurofascisme geboren worden om het islamfascisme te counteren.

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.