Nieuwe campagne Discriminatie.nl

Nieuwe campagne Discriminatie.nl

Ja ja, Nederland is een dermate beschaafd land dat discriminatie niet is toegestaan. Prachtig natuurlijk, maar wat heb je daar nou aan als je als roker wordt gediscrimineerd?

Onlangs werd ik erop geattendeerd dat Discriminatie.nl een campagne is gestart om mensen aan te sporen om toch vooral melding te maken van enige vorm van discriminatie. Voor mij als roker is zoiets natuurlijk de manier bij uitstek om daar meteen op in te haken.

In het meldingsformulier heb ik dan ook het onderstaande geplaatst:

Zelfs uit de taalgrap die verborgen zat in de eerste 15 zinnen van de troonrede van vandaag moest maar weer eens blijken hoezeer er wordt gehamerd op de eenheid.

Over welke eenheid gaat het hier eigenlijk? Want ik zie steeds meer verdeeldheid in de maatschappij, en die verdeeldheid wordt door de overheid zelfs aangemoedigd!

Ik ben nl. roker, en ik mag daarom kennelijk geheel legaal openlijk worden gediscrimineerd!

Al eerder heb ik eens een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling, maar die stelt doodleuk dat rokers geen groep vormen.

Da’s een beetje vreemd, want we praten hier toch over ongeveer 1/3 van de bevolking. Tevens is het m.i. veel te makkelijk om discriminatie van de hand te wijzen door simpelweg te stellen dat een paar miljoen rokers m/v geen groep vormen. Een griezelige ontwikkeling…

Wat zou er nl. gebeuren als vrouwen opeens geen groep meer zouden vormen? Of homo’s, studenten, automobilisten, kinderen, allochtonen en treinreizigers? Dan zou politiek Den Haag er schande van spreken!

Maar ja, nu gaat het ‘slechts’ over rokers… En ja, dan is het allemaal geoorloofd.

Ik eis hierbij dan ook gerechtigheid: een roker m/v is een individu, en rokers vormen een groep. Noch het individu, noch de groep mag worden gediscrimineerd!

Joop van Dijk – www.geuzenpartij.nl

Nou, ik ben benieuwd wat of men dit keer te melden heeft. Je wordt hieromtrent natuurlijk op de hoogte gehouden!

(Aantal stemmen: 1 | Gemiddeld: 5,00 van 5)
Loading...

6 thoughts on “Nieuwe campagne Discriminatie.nl

 1. Je weet uiteraard wat je kan verwachten als antwoord, als je al antwoord krijgt: een kort, beleefd en nietszeggend antwoord waar je niets aan hebt en waar je niets mee kan doen. Natuurlijk zijn rokers een groep net als bijv. veganisten een groep vormen. Discriminatie is geoorloofd wanneer het politiek correct is. En zo gaat het in Nederland. Zolang jij en ik zelf niet discrimineren begeven we ons niet op het hellend vlak.

 2. Klare taal, Joop!

  Weet je nog hoe PVV en VVD het met de rokers eens waren op het Malieveld? Ben benieuwd hoe het rookverbod er na de formatie uitziet!

 3. @Monique:
  Het antwoord is niet echt kort, maar je kunt er idd, niets mee. Ik plaats het hieronder bij de volgende reactie.

  @Gerooide:
  Ja, toen kwamen ze nog voor onze rechten en vrijheden op… Maar ja, het zijn en blijven politici, dus morgen löllen ze toch weer anders, en zijn ze het Malieveld spontaan vergeten!!! :sick:

 4. Hieronder het antwoord van Art.1 d.d. 22 sept. 2010:

  Geachte heer Van Dijk,

  We hebben uw melding van woensdag 22 september 2010 in goede orde ontvangen.

  Wij danken u hiervoor.

  Er zijn veel meningen over wat discriminatie nou precies is. Wat altijd centraal staat is het gevoel van mensen anders behandeld te worden dan andere. Omdat het hier om een gevoel gaat, is de invulling van het begrip discriminatie sterk persoonsafhankelijk.

  Er bestaan verschillende definities van discriminatie. Een definitie geeft enige houvast

  “Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonsgebonden kenmerken die er niet toe doen”.

  Discriminatie kan zich zowel in sfeer van ongelijke behandeling als in de sfeer van bejegening voordoen.

  In Art.90 quater van het Wetboek van Strafrecht staat een juridische omschrijving van wat discriminatie is. “Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot, de uitoefening op voet van gelijkheid van rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast”.

  In de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving worden specifieke gronden omschreven waarop mensen niet gediscrimineerd mogen worden. Uitgangspunt is daarbij dat het gaat om gronden die betrekking hebben persoonsgebonden kenmerken. Het gaat hierbij om de volgende gronden: ras, godsdienst, nationaliteit, levensovertuiging, seksuele gerichtheid, geslacht, buurgelijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte en politiek gezindheid.

  Uit uw melding maken wij op dat er geen van deze discriminatie gronden aanwezig is. De basis voor een juridische aanpak van uw klacht ontbreekt, daarom hebben wij ook geen mogelijkheden om uw klacht verder in behandeling te nemen

  Wij zullen uw melding opnemen in ons registratiesysteem en bij deze afhandelen.

  Met vriendelijke groet,

  Mirsada Palalić
  Senior klachtenconsulent

  Art.1 Midden Nederland

  —————————–

  Hieronder mijn reactie d.d. 24 sept 2010:

  Geachte mevrouw Palalić,

  Dank voor uw snelle reactie.

  Voordat deze discussie wordt gesloten, wil ik toch nog wel even het volgende melden:

  Het moge duidelijk zijn dat het Wetboek van Strafrecht niet op de grondwet is gebaseerd. Als het gaat om discriminatie, dan laat men vrolijk het begrip ‘op welke grond dan ook’ achterwege! U weet ook dat dat komt omdat wetten in Nederland niet mogen worden getoetst aan de grondwet. Dat is nl. slechts voorbehouden aan de 1e Kamer – Als men daar zin in heeft…

  Dit is uiteraard een gevaarlijke ontwikkeling, want dat zou ook kunnen inhouden dat de begrippen ‘ras’ en ‘herkomst’ eerdaags stilletjes worden geschrapt. En dan bent u net zo vogelvrij als ik op dit ogenblik!

  Volgens de wetgevende macht zijn rokers nl. vies, nutteloos, achterlijk, en ook nog eens vaak ziek. Ze kosten de maatschappij dan ook handenvol geld, en daarom moesten ze maar eens vakkundig uit het openbare leven worden geweerd!

  Als u nou het woord ‘rokers’ uit de vorige alinea vervangt door ‘vrouwen uit voormalig Joegoslavië’, dan zult u een beetje begrijpen hoe ik me voel!

  Dank voor uw begrip.

  Met vriendelijke groeten,
  Joop van Dijk

 5. Joop, dit slaat de plank volledig mis. Mevrouw heeft het over een gevoel. Hoe is het mogelijk dat gevoel bestreden wordt met deze argumenten. Als ik op het perron sta en ik wil een sigaret roken moet ik in de gele cirkel staan te roken. Doe ik dat niet riskeer ik een boete van 60 euro. Het gevoel wat ik erbij krijg, kijkende naar die gele cirkel, is niet prettig. Het is niet prettig omdat ik ten overstaan van alle mensen op het perron me alleen als rokende binnen de cirkel mag begeven. Ik moet dus op een aparte plaats, afgezonderd van de massa, staan omdat ik een roker ben die op dat moment een sigaret wil roken. De gedachte dat het nog even zal duren eer ik een geel cirkeltje op mijn kleding moet dragen is m.i. dan ook niet geheel onterecht. Het gevoel wat ik dus krijg is dat ik buitengesloten word, dat ik anders ben, dat men mij niet accepteert omdat ik een roker ben. Ik ben een volwaardig mens die geniet van het roken van een sigaretje maar ik moet wel op een aparte plaats gaan staan, ik mag niet mijn sigaretje roken tussen allerlei verschillende soorten mensen oftewel de gehele maatschappij. Ik moet in een rond hokje gaan staan. Ik voel mij gediscrimineerd!

  Kortom, vogelvrij verklaard!

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.